Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ανακοινώσεις Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1) Θέμα: Προϊόν JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα JEREMIE. Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος αυτού JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Όροι και προϋποθέσεις:
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις υπό ίδρυση, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ όλων των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ).
Τι χρηματοδοτείται:
·        Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού.
·        Κεφάλαιο κίνησης που χορηγείται για την ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 100.000€, με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορά στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00€.
Περίοδος υποβολής:  από 22/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.espa.gr.    

2) Θέμα: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Εργαζομένων  ΛΑΕΚ-1-25  ΕΤΟΥΣ 2010-2011»

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου συνεχίζοντας τα επιμορφωτικά προγράμματα, οργανώνει την υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις,  για  τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η  εργοδοτική εισφορά 0,45% .
Τα Προγράμματα θα είναι διάρκειας 40 ωρών και θα χορηγείται πιστοποιητικό  παρακολούθησης.
Οι εργαζόμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική ώρα (σύνολο 200€).
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.       ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: (συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη, και τη σφραγίδα της επιχείρησης)
3.        ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του καταρτιζομένου
4.       Φωτοτυπία της σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης του καταρτιζομένου, στην οποία να φαίνεται καθαρά ο αριθμός λογαριασμού του, IBAN (25 νούμερα)
      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
έως  24 Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΗΛ: 2631025564
                                            Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: