Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Να ανακληθεί η απόφαση για το ΤΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, της 16/5/11
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΙ Μεσολογγίου διαμαρτυρόμαστε γιατί η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, μας αποκλείει από τις επιλογές των υποψηφίων νέων σπουδαστών, με εκ των υστέρων κριτήρια αμφίβολης νομιμότητας, βασιζόμενοι σε επιχειρήματα που αν μη τι άλλο
δείχνουν εσφαλμένη αντίληψη της πραγματικότητας, (όπως προέκυψε από την  τοποθέτηση του κου υφυπουργού στη Βουλή), χωρίς διαβούλευση των ενδιαφερομένων και χωρίς στάθμιση των συνεπειών στη διατήρηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών δομών, στην εκπαίδευση των ήδη υπαρχόντων σπουδαστών και στο παραγωγικό δυναμικό του κλάδου.
Στο διάβημά μας αυτό προχωρήσαμε:
• Ως αντίδραση στα επιχειρήματα, με τα οποία δικαιολόγησε την εν λόγω ανακοίνωση του το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, τα οποία δεν πείθουν για την αντικειμενικότητα και την καθολικότητά τους, άρα και για την ισονομία της εφαρμογής τους
(Παράρτημα Α).
• Ως απάντηση στις πρακτικές αμφιβόλου νομιμότητας που χρησιμοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (μη παρέλευση της πενταετίας με <10% σπουδαστές, έλλειψη γνωμοδότησης ΣΑΤΕ: ν.3794/2009, άρθρο 17,§4, απουσία διαβούλευσης).
• Ως κραυγή αντίδρασης και αγωνίας για το μέλλον του ΕΠ και ειδικότερα των επί θητεία συναδέλφων.
• Αναλογιζόμενοι την ποιότητα της εκπαίδευσης εφεξής των εν ενεργεία σπουδαστών και των οικονομικών προσπαθειών των οικογενειών τους.
• Αναλογιζόμενοι το ειδικό βάρος του κλάδου στην οικονομία της χώρας (Παράρτημα Β) και τη σημασία της στελέχωσής του σε ειδικευμένα στελέχη, ως κλάδου καινοτομίας και προχωρημένων τεχνολογικών εφαρμογών.
Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΙ Μεσολογγίου αντίθετα με το Υπουργείο, υποστηρίζει τη διατήρηση και την ενδυνάμωσή του Τμήματος για τους εξής λόγους:
• Το κύριο αντικείμενο του Τμήματός μας είναι η παραγωγή τροφής υδρόβιας προέλευσης από υδατοκαλλιέργειες και αλιεία, η ζήτηση της οποίας αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς (περί το 0,7 % ετησίως).(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0162:FIN:EL:PDF).
• Η φροντίδα του υδάτινου περιβάλλοντος είναι εκ των ων ουκ άνευ, τόσο για τις υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες εξαρτώνται από αυτό, όσο και για τη διαχείριση της αλιείας, ένα εξ’ αντικειμένου οικολογικό αντικείμενο.
• Η Δυτική Ελλάδα, λόγω του μεγάλου υδάτινου δυναμικού της, περιέχει πλήθος υδάτινων συστημάτων και το Μεσολόγγι ειδικότερα έχει μια μακρά παράδοση στη διαχείρισή τους. Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι το Tμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, ένα από τα αρχαιότερα Τμήματα τόσο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, όσο και όλων των ΤΕΙ της χώρας, έτυχε ιδιαίτερης
φιλοξενίας σε αυτή την πόλη.
• Επιπροσθέτως το Τμήμα ΥΔ.Α.Δ. γειτνιάζει με σημαντικά αλιευτικά πεδία όπως αυτά του Κορινθιακού, του Πατραϊκού κόλπου και του Ιονίου Πελάγους.
• Επίσης γειτνιάζει και με τους μεγαλύτερους ιχθυογεννητικούς σταθμούς της Ελλάδος καθώς και με πλήθος άλλων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων. Στην περιοχή του Αστακού επιτυγχάνεται το 30 % περίπου της εθνικής παραγωγής σε θαλάσσια αλιεύματα.
• Επιπλέον γειτνιάζει με το Πανεπιστήμιο Πατρών, σημαντικοί ερευνητικοί άξονες του οποίου είναι προσανατολισμένοι στην Ωκεανογραφία (στα Τμήματα Βιολογίας, Χημείας και Γεωλογίας), εξασφαλίζοντας έτσι μια άριστη δεξαμενή επιστημονικών συνεργασιών για διδασκαλία και έρευνα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα χαμηλής εισδοχής σπουδαστών στα ΤΕΙ και ειδικότερα στο Τμήμα μας, δεν είναι ακαδημαϊκό. Η λειτουργία του προϋποθέτει βεβαίως επαρκή και ποιοτική στελέχωση, καθώς και συνέχιση και ενδυνάμωση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, αλλά η επιβίωσή του εξαρτάται από την σύμπραξη και δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κράτους,
βιομηχανίας, σπουδαστών και καταναλωτών, στην κατεύθυνση της αποσαφήνισης της αναγκαιότητας ύπαρξης ή μη της τεχνολογικής εκπαίδευσης στον κλάδο.
Εμείς πρώτοι αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα μας χρειάζεται αναδιάρθρωση για να γίνει αξιόπιστη και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων, προϋποθέσεις πραγματικής βελτίωσης της ελκυστικότητας των ΤΕΙ στην κοινωνία. Ελπίζαμε πώς με την οργάνωση της εκπαίδευσης με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και την εφαρμογή των μεθόδων
πιστοποίησής τους, βασικών εξαγγελθέντων στόχων της ΕΕ, αλλά και της πολιτικής του εποπτεύοντος Υπουργείου μας (ακόμη και στον τίτλο του υπουργείου αναγράφεται: «…Δια Βίου Μάθησης….»), θα αναπτύσσονταν μία νέα δυναμική για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο μας, προς τη σωστή κατεύθυνση.
Την οργάνωση ενός τέτοιου διαλόγου θα περιμέναμε από μία ορθολογική και δημοκρατική διαχείριση της εξουσίας και όχι ασυντόνιστες και απρονόητες επιλογές, όπως οι τελευταίες ενέργειες του Υπουργείου.
Με βάση τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης του ΤΕΙ Μεσολογγίου ζητά ομόφωνα την ανάκληση της εν λόγω ανακοίνωσης και την έναρξη διαλόγου για την ορθή θεματική και χωροταξική διαμόρφωση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα, αποφασίζει δε την  κοινοποίηση του εν λόγω διαβήματος στην Ελληνική Βουλή, στα Υπουργεία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, στην Ελληνίδα Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλιεία κυρία Δαμανάκη, στις αρχές της Ι. Πόλης Μεσολογγίου, στο ΓΕΩΤΕΕ, στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στο Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ), στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ) και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

οπα ρε καθηγηταρα τωρα σε επιασε ο πονος για την σχολη!! τωρα που χανεις το βολεμα σου ενδιαφερεσαι για το ΤΕΙ !! ρωτα τους φοιτητες σου τι γνωμη εχουν για εσενα!!